سوالات لباس مجلسی

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)


آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

یکی از پرکاربردترین ترفندهایی که مورد استفاده خانم‌های بسیاری برای بلندتر دیده شدن قرار می‌گیرد، کفش‌های پاشنه بلند است. شما تا به حال به این موضوع فکر کردید که آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ آیا این ادعا صحت دارد؟ اگر درست باشد، پس چطور و چه میزان پوشیدن این کفش‌ها مجاز است؟ آیا نباید اصلا از کفش‌های پاشنه بلند استفاده کنیم؟ در این نوشته ما به سوال اصلی “آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود” پاسخ می‌دهیم تا شما بتوانید انتخاب درستی داشته باشید.

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

 

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

علت کوتاهی قد در اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

آیتم‌های دردناک فشن

فشن گاهی اوقات می‌تواند شامل آیتم‌های سخت و ناراحتی باشد و این خود شما هستید که تصمیم می‌گیرید که از آن پیروی کنید یا خیر. پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند چالش‌های خاص خود را دارد. درآوردن آن‌ها یا پیاده‌وری با این کفش‌ها می‌تواند بسیار دردناک باشد. در مورد سوال اصلی ” آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود”، این کفش‌ها شما را برای مدت کوتاهی قد بلند نشان می‌دهد اما برای مدت طولانی شما را کوتاه‌تر می‌کنند، زیرا بدن شما با کفش‌های پاشنه بلند خود را مطابقت می‌دهد. ممکن است بعد از مدت زمانی شما با کفش‌های پاشنه بلند به همان میزان قدی برسید که بدون پوشیدن این کفش‌ها بودید. آیا باور این حرف‌ها برای شما سخت است؟آیا تا به حال در مورد اینکه “آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود شنیده بودید؟ خب ما دلیل علمی این اتفاق را هم برای شما توضیح می‌دهیم تا مساله کمی باورپذیر باشد.

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیتم های دردناک فشن

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

آیتم های دردناک فشن

جواب علمی به این مساله

کفش‌های پاشنه بلند شما را زیبا، جذاب و رومد نشان می‌دهد اما آیا برای سلامتی پاهای شما هم انتخاب خوبی هستند؟ محققان به این نتیجه رسیدند که خانم‌هایی که کفش‌های پاشنه بلند می‌پوشند، ماهیچه پشت ساق پای کوتاه‌تری دارند. آن‌ها خانم‌هایی با رده سنی مختلف از ۲۰ تا ۵۰ ساله‌ای که کفش‌های پاشنه بلند می‌پوشیدند را مورد بررسی قرار دادند. این کار به مدت دو سال طول کشید و در این آزمایش خانم‌هایی که هرگز کفش پاشنه بلند نمی‌پوشیدند را هم در نظر گرفتند. این تیم مبنای مقایسه خود را طول بافت ماهیچه پشت ساق پا قرار داد. در آخر نتایج به دست آمده  نشان  می‌داد که طول بافت این ماهیچه در خانم‌هایی که کفش پاشنه بلند می‌پوشیدند، ۱۳ درصد کوتاه‌تر از خانم‌هایی بود که هرگز کفش پاشنه بلند نپوشیدند. سرپرست تحقیقات پرفسور مارکو نارسی این گفته که هر چه ماهیچه‌های‌تان را در وضعیت کوتاه‌تری قرار دهید، به مرور کوتاه‌تر می‌شوند را تایید کرد. بنابراین جواب سوال ” آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟” بله هست.

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

جواب علمی برای ارتباط کوتاهی قد و کفش پاشنه بلند

آنها همچنین متوجه شده‌اند که درآوردن کفش‌های پاشنه بلند برای آن دسته از خانم‌هایی که به طور مرتب این مدل کفش‌ها را می‌پوشند، با درد و تیرکشیدن‌های بیشتری در ماهیچه‌های پا همراه هست. در واقع این خانم‌ها درد بیشتری احساس می‌کنند. علت این اتفاق به خاطر این است که ماهیچه‌های آنها در طولانی مدت بسیار کشیده می‌شود در حالیکه زمان زیادی برای استراحت کردن ندارند. قطعا دراز کردن پاهای‌تان هنگامی که کفش‌های پاشنه بلند را به پا دارید، کار سختی می‌باشد. اما یکی از راه‌حل‌های خوبی که برای این مشکل وجود دارد، این است که از تمرینات کششی استفاده کنید تا درد پاهای خودتان را تسکین بدهید. برای مثال اگر سعی کنید که روی انگشتان پا بایستید و پاشنه پاها را بالا پایین کنید، تاندون‌های پاها کشیده می‌شوند و راحت‌تر می‌توانید بدون کفش‌های پاشنه بلند راه بروید.

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

جواب علمی برای ارتباط کوتاهی قد و کفش پاشنه بلند

البته ما این نتایج و سوال “آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود”را مطرح نکردیم تا به شما بگوییم که پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند را کاملا بیخیال شوید، نه اینطور نیست. رادیومدا به شما پیشنهاد می‌کند که کفش‌های تخت را کمی بیشتر بپوشید. اگر در فکر خرید کفش‌های تخت با قیمت مناسب هستید و به تنوع هم اهمیت می‌دهید، اپلیکیشن کمدا را نصب کنید. اپلیکیشن کمدا یک کمد بی‌انتهای دخترانه هست که شما می‌توانید با عضویت در آن و جستجو در دسته کفش‌ها، آیتم‌های زیبا و قیمت مناسب را ببینید که کاملا نو یا در حد نو می‌باشند. از این راه به راحتی به صورت اینترنتی در کم‌ترین زمان صاحب کفش‌ می‌شوید. چند نمونه از کفش‌های تخت زیبای موجود در کمدا را در ادامه مشاهده می‌کنید:

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش تخت از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش تخت از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش تخت از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش تخت از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش تخت از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش تخت از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش تخت از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش تخت از کمدا

تعادل در پوشیدن کفش پاشنه بلند

شاید بپرسید با چند بار پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در هفته آسیب حداقلی به پاهای شما وارد می‌شود؟ هفته‌ای یک یا دو بار،  بیشتر از این ممکن است شما را درگیر درد و صدماتی کند. در یک کلام این کفش‌ها آیتم خوبی برای داشتن ظاهری شیک هستند و می‌توانند بهترین دوست شما باشند، به شرطی که شما در پوشیدن آنها تعادل داشته باشید. ممکن هست بعضی از افراد این سوال را بپرسند که طولانی مدت یعنی چقدر؟ زمانی که کفش‌های پاشنه بلند شما شروع به آسیب زدن به پاهای شما می‌کنند، این یعنی که شما به مدت طولانی و کافی آنها را پوشیده‌اید.

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

پوشیدن متعادل کفش پاشنه بلند

عوارض گریبان‌گیر پوشیدن مداوم پاشنه بلندها

با پوشیدن زیاد کفش‌های پاشنه بلند همه فشارها روی انگشتان و سینه پای شما خواهد بود. به همین خاطر پینه‌های دردآور، عارضه همرتو یا بدشکلی انگشتان پا و عارضه نوروم مورتون همگی عوارضی هستند که شما تجربه می‌کنید. به جز این عوارض در اثر پوشیدن مدام کفش‌های پاشنه بلند فرم پاها و مفاصل شما برای همیشه تغییر می‌کند. این کفش‌ها حتی پاشنه‌های کوتاه آن باعث کج شدن کمر و تغییر وضعیت شانه‌ها و گردن می‌شوند و شما را مستعد داشتن دیسک می‌کند. از آنجائی که شما با کفش‌های پاشنه بلند به طور طبیعی قدم برنمی‌دارید و راه نمی‌روید، پاشنه آشیل شما کوتاه شده و هر زمانی که یک کفش با سطح صاف یا فلت می‌پوشید، درد را احساس می‌کنید. البته اگر نگران تاندون پا هستید، با توجه به اینکه چه مدتی از کفش‌های پاشنه بلند استفاده کرده‌اید، می‌توانید با گذشت زمان تاندون پای خود را بلندتر کنید. برای این کار باید از یک دکتر پا کمک بگیرید.

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

عوارض گریبان‌گیر پوشیدن مداوم کفش پاشنه بلند

پیشنهادات مفید برای پوشیدن کفش پاشنه بلند

طبیعتا از هر دکتری که برای انتخاب از میان کفش‌های پاشنه بلند بپرسید، می‌گوید هر چه اندازه پاشنه‌ها کوچک‌تر باشد بهتر است یا کفش‌های با پاشنه کلفت و لژدار گزینه مناسب‌تری نسبت به کفش‌های پاشنه بلند نازک و استیلت هستند. بعضی از خانم‌ها که کفش‌های پاشنه بلند لژدار نمی‌پوشند، می‌توانند از کوسن‌ها کمک بگیرند تا آسیب نبینند. آنها وزن و فشار موجود در پاهای شما را به طور مساوی در پاشنه و سینه پای شما پخش می‌کنند. نکته مهم دیگر انتخاب کفش با سایز مناسب است. دقت کنید که حتما کفش سایز پای خودتان را بخرید، پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند تنگ درد پاهای شما را بیشتر می‌کند. پس حتما به هنگام خرید کفش‌ها را امتحان کنید.

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

انتخاب کفش‌های پاشنه کلفت و لژدار

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

انتخاب کفش‌های پاشنه کلفت و لژدار

آیا در فکر خرید کفش‌های پاشنه بلند شیک و زیبا  برای جشن یا مراسم خاصی هستید؟

اگر شما از آن دسته خانم‌های شیک‌پوش هستید که کفش‌های پاشنه بلند را برای مراسم‌ها یا جشن‌ها می‌پوشید و نه به طور روزانه، قطعا برای شما قیمت این کفش‌ها بسیار مهم خواهد بود. زیرا این آیتم نسبت به دیگر کفش‌های شما مانند کفش کتانی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. فکر می‌کنید کجا می‌توانید کفش‌های کاملا نو با تخفیف‌های ۵۰ تا ۷۰ درصدی پیدا کنید؟ کفش‌های رنگارنگ و باکیفیت که مناسب پوشیدن در جشن‌ها باشند؛ درست است، کمدا. اگر می‌خواهید اپلیکیشن کمدا را نصب کرده و سرکی به دیگر کفش‌های پاشنه بلند موجود در کمد خانم‌ها بکشید، بزنید روی لینک دانلود:

در ادامه چند آیتم شیک از کفش‌های پاشنه بلند با تخفیف‌های عالی کمدا را می‌بینید:

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش‌های پاشنه بلند شیک و زیبا از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش پاشنه بلند لژدار از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش پاشنه بلند لژدار از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش پاشنه بلند از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش پاشنه بلند از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید سندل پاشنه بلند از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش پاشنه بلند لژدار از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش پاشنه بلند شیک از کمدا

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟ (معرفی راه‌کارهای صحیح پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش پاشنه بلند زنانه از کمدا

به نظر شما آیا کفش پاشنه بلند می‌تواند باعث کوتاهی قد شود؟

شما چقدر با گفته‌های بالا موافق هستید؟آیا تا به حال به این نتیجه رسیده بودید که کفش‌های پاشنه بلند تاثیری در قد شما دارند؟ نظرات خودتان را در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

آیا کفش پاشنه بلند باعث کوتاهی قد می‌شود؟

محققان به این نتیجه رسیدند که خانم‌هایی که کفش‌های پاشنه بلند می‌پوشند، ماهیچه پشت ساق پای کوتاه‌تری دارند.

چگونه درد ناشی از پوشیدن مکرر کفش پاشنه بلند را کمتر کنیم؟

از تمرینات کششی استفاده کنید تا درد پاهای خودتان را تسکین بدهید. سعی کنید که روی انگشتان پا بایستید و پاشنه پاها را بالا پایین کنید …

با چند بار پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در هفته آسیب حداقلی به پاهای شما وارد می‌شود؟

هفته‌ای یک یا دو بار،  بیشتر از این ممکن است شما را درگیر درد و صدماتی کند.

چه کفش پاشنه بلندی آسیب کمتری به پا می‌زند؟

هر چه پاشنه‌ها کوتاه‌تر باشد بهتر است یا کفش‌های با پاشنه کلفت و لژدار گزینه مناسب‌تری نسبت به کفش‌های پاشنه بلند نازک و استیلت هستند.

آیا در فکر خرید کفش‌های پاشنه بلند شیک و زیبا هستید؟

کفش‌های رنگارنگ و باکیفیت که مناسب پوشیدن در جشن‌ها باشند را اپلیکیشن کمدا ببینید.اپلیکیشن کمدا را نصب کنید و سرکی به کفش‌های پاشنه بلند در کمد خانم‌ها بکشید.منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا