تعبیر خوابتعبیر خواب بادام خوردنتعبیر خواب بادام در بارداریتعبیر خواب بادام درختیتعبیر خواب حرف ب

تعبیر خواب بادام | تعبیر دیدن بادام در خواب چه معنی و تعبیری دارد ؟


تعبیر دیدن بادام در خواب

تعبیر خواب بادام و خرید و فروش و خوردن و چیدن بادام و دیدن بادام تلخ و روغن آنرا در خواب در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور دنیا میخوانید

ما در بخش قبلی تعبیر دیدن میوه در خواب و تعبیر دیدن هلو در خواب و تعبیر دیدن انار را بیان کردیم .
دیدن بادام در خواب نشانه ی شفا یافتن از بیماری و مال پنهان است.
اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید. دلیل کند که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد.

تعبیر خواب بادام | تعبیر دیدن بادام در خواب چه معنی و تعبیری دارد ؟

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن بادام در خواب، نشانه آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد.

جابر مغربی گوید: دیدن بادام در خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بیند، دلیل که مال قدری به رنج و سختی بدست آورد و چون بادام بدون پوست بیند، دلیل که مال به آسانی به دست آورد.

کارل یونگ پروفسور سوئیسی: دیدن یا خوردن بادام در خواب بیانگر موفقیت و غنی بودن است

چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد

کتاب سرزمین رویاها بادام می‌خرید: برمخالفتان پیروز می‌شوید
بادام می‌خورید: عمر شما طولانی است.
بادام‌های تلخ: وسوسه‌های فعلی شما کاهش می‌یابند و خواب بادام: غم، ولی برای مدتی کوتاه

امام جعفر صادق: دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال نهانی حاصل گردد، دوم: از بیماری شفا یابد.

تعبیر دیدن بادام خریدن

منوچهر مطیعی تهرانی: مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می آید ولی به بقای آن در دست خویش نمی توانید چندان اعتماد داشته باشید.
اگر در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد

اگر مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز زود نقصان می یابد و از بین می رود.

محمد بن سیرین: بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید.
اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید.
معبران می گویند: تعبیر بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود.

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید اندوخته ای به شما می رسد اما به دشواری
یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد.
برخی از معبران بادام را علم دانسته اند و در ضمن نجات از رنج و بلا و شفا از بیماری.
خوردن مغز بادام شفا است مشروط بر این که بیمار باشید.

لوک اویتنهاو می‌گوید: بادام خوردن: حرص و آز کار بدستت خواهد داد
بادام تلخ: ضعف، سستی
بادام شیرین: شخصی از شما تعریف خواهد کرد

تعبیر خواب بادام | تعبیر دیدن بادام در خواب چه معنی و تعبیری دارد ؟

اگر بیماری که در حال معالجه است در خواب ببیند بادام می خورد برای او بادام پول و راحت نیست بلکه شفا و صحت و نجات از رنج بیماری است

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد، دلیل که از مردمی بخیل چیزی یابد به سختی، اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید، نشانه این است که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی: دسته ای دیگر از معبران نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب دیدید نشان آن است که از مردی بخیل و نظر تنگ و دنیا دار مالی به شما می رسد
اگر بادام با پوست در خواب داشتید مالی است که به شما می رسد

تعبیر دیدن بادام شیرین

لیلا برایت می‌گوید: اگر کسی در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‌های شیرین است، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص، مورد تشویق دیگران قرار می‌گیرد.
خوردن بادام تلخ در خواب، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه‌های اطرافیان مقاومت می‌کنید.

تعبیر خواب مغز بادام

خانم آتیانوس معبر یونانی می‌گفت مغز بادام پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می‌رسد
اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می‌شوند.
اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته‌اید اندوخته ای به شما می‌رسد
اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد.

تعبیر خواب بادام کال و سبز

آنلی بیتون می‌گوید: اگر بادام‌هایی نارس در خواب ببینید، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی، بسیار نومید خواهید شد.

تعبیر خواب درخت بادام

کتاب سرزمین رویاها: درخت بادام: ثروت
درخت بادام پر از گل: آسایش و خوشبختی
یک درخت بادام با بادام‌های سبز نرسیده: گرفتاری و ناامیدی
یک درخت بادام پر از بادام‌های رسیده: خوشبختیمنبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا