سوالات لباس مجلسی

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (۱۳ تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)


چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

کفش‌های پاشنه بلند می‌توانند علاوه بر اینکه بهترین دوست یک خانم در زیبا و جذاب نشان دادن او باشند، به بدترین کابوس او نیز تبدیل شوند. تجربه تلخ و دردناک افتادن با کفش‌های پاشنه بلند برای هر خانمی ممکن است پیش آید و اینجاست که این سوال برای ما پیش می‌آید که چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

در تصویر بالا جنیفرلارنس را با کفش‌های پاشنه نوک تیز و بلند می‌بینید که روی فرش قرمز افتاده است، رادیومدا نمی‌گوید که کفش‌های نوک تیز را کنار بگذارید یا به سراغ کفش‌های پاشنه کوتاه بروید. ما خانم‌ها می‌توانیم هر نوع کفش پاشنه بلندی که می‌خواهیم بپوشیم ولی باید بدانیم که چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم. اگر شما هم در استفاده از کفش‌های پاشنه بلند مشکل دارید و به خاطر ترس از افتادن در حسرت پوشیدن این کفش‌ها هستید، این مقاله را تا انتها بخوانید تا با نکات مفیدی درباره اینکه چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم، آشنا شوید.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن آسان با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن راحت با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن راحت با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن راحت با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن راحت با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

ترفندهای راه رفتن راحت با کفش پاشنه بلند

تکنیک‌های خرید کفش پاشنه بلند راحت

نکته‌هایی در حل مشکل ” چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم ” هستند که، قبل از خرید کفش به کمک شما می‌آیند تا برای راحت راه رفتن، انتخاب درستی داشته باشید. اما بعضی از نکته‌ها هستند که لازم است شما حین پوشیدن و تمرین کردن کفش از آنها آگاه باشید. ما در ادامه به تمامی این نکات اشاره می‌کنیم.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم: خرید عاقلانه

یکی از چیزهایی که شما باید قبل از ” چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم ” بدانید، این است که کفش‌های پاشنه بلند هر کدام چالش‌های خود را در راه رفتن برای شما ایجاد می‌کنند، بنابراین مهم است که انتخاب عاقلانه‌ای در خرید کفش پاشنه بلند داشته باشید که راه رفتن را برای شما راحت کند. برای مثال پوشیدن کفش پاشنه ۱۰ سانتی برای شما که بار اول است می‌خواهید این مدل کفش را امتحان کنید، تصمیم درستی نیست.  در عوض شروع با پاشنه‌های کوتاه‌تر باعث می‌شود که مچ پای شما قدرت لازم را برای پیاده‌روی ایمن‌تر به دست آورد. رادیومدا پیشنهاد می‌کند که با کفش‌های پاشنه ۵ تا ۷ سانتی پهن شروع کنید. کفش‌ها راحت‌تر از صندل‌های بندی هستند و شما تعادل بیشتری را با آنها تجربه خواهید کرد.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید عاقلانه کفش برای راحت راه رفتن

اگر احساس می‌کنید که پاشنه‌های پیشنهادی بالا برای شما سخت هستند، به شما پیشنهاد می‌کنیم که به سراغ کفش‌های لژدار بروید. این مدل راحت‌ترین کفش‌های پاشنه بلندی هستند که می‌توانید بپوشید و بیشترین تعادل را داشته باشید. در مقابل نوعی کفش‌های پاشنه بلند به نام استلیتو هستند که دارای پاشنه ۷ تا ۱۰ سانتی می‌باشند و مادر تمام کفش‌های پاشنه بلند محسوب می‌شوند. زمانی که احساس کردید در پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند مهارت پیدا کردید، می‌توانید این مدل کفش‌ها را امتحان کنید.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم: زمان مناسب خرید

مساله دیگری که در انتخاب کفش پاشنه بلند مناسب اهمیت دارد، زمان صحیح خرید آن می‌باشد. بهترین زمان برای خرید کفش زمانی است که روز رو به اتمام است و پاهای شما در اثر فعالیت روزانه متورم شده و در اندازه بزرگ خود است. همچنین دقت کنید که کف کفش انتخابی شما کاملا مناسب و اندازه کف پای شما باشد. اگر کفشی را پوشیدید که زیبا بود اما راحت نبود، لطفا نخرید و بیشتر بگردید.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

اهمیت زمان خرید کفش در راحتی آن

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم: انتخاب سایز درست

انتخاب سایز صحیح در خرید کفش کاملا ضروری است. خوب است بدانید که برندهای مختلف کفش ممکن است سایزهای کاملا متفاوتی داشته باشند. برای مثال ممکن است سایز پای شما در یک برند ۳۷ باشد اما در برند دیگر ۳۸.  بنابراین همیشه قبل خرید کفش پاشنه بلند مورد نظرتان یک بار هم که شده آن را امتحان کرده و پا کنید. در انتخاب کفش اگر شک دارید، بدانید که کفش‌های کمی بزرگ‌تر را می‌توانید با گذاشتن کفی کوچک‌تر کنید. اما برای کفش‌های کوچک و تنگ تقریبا راه‌حلی وجود ندارد، بنابراین کفش‌های خیلی کوچک و ناراحت را نخرید که پشیمان خواهید شد. دقت کنید که به طور مرتب سایز پاهای خود را اندازه بگیرید زیرا سایز آن‌ها همیشه در حال تغییر است. هر چه که سن شما بالاتر می‌رود، فرم پای شما پهن‌تر و بزرگ‌تر خواهد شد.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

اهمیت انتخاب سایز صحیح در راه رفتن راحت

تکنیک‌های پوشیدن کفش پاشنه بلند

ممکن است خانم‌های زیادی باشند که هنوز نمی‌دانند چطور با کفش‌های پاشنه بلند باید قدم‌های صحیح برداشت تا تجربه پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند برای آنها تلخ یا دردناک نباشد، در ادامه به تکنیک‌هایی اشاره می‌کنیم که به شما کمک می‌کند تا از این آیتم زیبا استفاده صحیحی داشته باشید و بتوانید راحت راه بروید.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم: قدم‌های کوچک بردارید

اگر مشتاقید یاد بگیرید که “چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم “، باید بدانید که راه رفتن با کفش‌های پاشنه بلند مانند زمانی نیست که در کودکی می‌خواستید یاد بگیرید، چگونه راه بروید. قدم‌های کوچک و آرام بردارید و اطمینان حاصل کنید که به طور ناخودآگاه زانوهای شما بیشتر از حد معمولا خم نشوند. زمانی که این کار را انجام می‌دهید، متوجه خواهید شد که این کفش‌ها قدم‌های شما را کوتاه می‌کنند. هر چه پاشنه کفش شما بلندتر باشد، قدم‌های شما کوتاه‌تر به اتمام می‌رسند. پس سعی نکنید که با این مساله بجنگید و حتما قدم‌های بزرگ بردارید. با کمک قدم‌های کوچک و ظریف راه رفتن شما طبیعی‌تر به نظر می‌رسد و شما راحت‌تر خواهید بود.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

قدم‌های کوچک در راه رفتن راحت

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم: از پاشنه تا انگشتان پا

راه رفتن شما با کفش‌های پاشنه بلند باید طوری باشد که تا حد ممکن طبیعی به نظر رسد. به زمانی که شما بدون کفش روی پارکت خانه راه می‌روید، فکر کنید. آیا شما ابتدا قسمت سینه پا یا سرانگشتان را روی زمین می‌گذارید؟آیا به یک باره تمام کف پا را روی زمین می‌گذارید؟ نه اینطور نیست. پس زمانی که به دنبال جواب سوال” چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم ” هستید، نباید با کفش‌های پاشنه بلند هم این کارها را انجام دهید. در حالت طبیعی شما ابتدا پاشنه پا و بعد آن انگشتان را به آرامی روی زمین می‌گذارید.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

نحوه‌ی راه رفتن صحیح با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم: حالت خودتان را تغییر دهید

پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند مرکز ثقل شما را تغییر می‌دهد. اگر ژست شما عالی به نظر نمی‌رسد، قوس کمرتان این مساله را جبران می‌کند. تصور کنید که یک رشته نامرئی وجود دارد که سر شما را صاف نگه می‌دارد. سرتان باید با ستون فقرات‌تان در یک خط باشند و چانه شما باید موازی با کف باشد. زمانی که با کفش‌های پاشنه بلند راه می‌روید، از نگاه کردن به پایین خودداری کنید.

برای حل مشکل ” چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم ” شانه‌هایتان را به سمت پایین و عقب قرار دهید و دستهای‌تان را کاملا ریلکس و شل در دو طرفتان نگه دارید. هنگامی می‌خواهید با کفش‌های پاشنه بلند قدم بردارید، برای حفظ تعادل دست‌های خودتان را تاب دهید و بچرخانید. همچنین زانوهای‌تان را کمی خم کنید، آنها نباید به هنگام راه رفتن شما در هم قفل شوند. زمانی که می‌خواهید قدم بردارید، پاهای‌تان را نزدیک به هم نگه دارید و انگشتان پا را مستقیما به سمت جلو قرار دهید.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

تغییر حالت بدن هنگام راه رفتن با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

تغییر حالت بدن هنگام راه رفتن با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم: یک خط نامرئی

آیا می‌خواهید با کفش‌های پاشنه بلند طوری راحت راه بروید که جذاب هم باشد؟ آیا تا به حال به مدل راه رفتن مدل‌ها در کت‌واک دقت کرده‌اید؟ آنها همیشه یکی از پاهای خود را جلوتر از آن یکی قرار داده و قدم برمی‌دارند. زمانی که می‌خواهید با کفش‌های پاشنه بلند قدم بردارید، اینطور فرض کنید که یک خط نامرئی یا طنابی در روبروی شما وجود دارد که باید روی آن راه بروید. برای این مدل راه رفتن نیاز به کمی تمرین است اما نتیجه‌ای که می‌گیرید ارزش وقت گذاشتن دارد.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

تاثیر کت واک در راحت راه رفتن با کفش پاشنه بلند

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم: در خانه تمرین کنید

آیا به پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند عادت ندارید؟ قبل از پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در بیرون از خانه، آن‌ها را در خانه بپوشید و تمرین کنید. این کار نه تنها باعث می‌شود که شما به پوشیدن این کفش‌ها عادت کنید، بلکه زیر کفش شما خراش بر می‌دارد و ساییده می‌شود. به همین خاطر با پوشیدن آن‌ها برای قرار دوستانه یا هر موقعیت دیگری امکان لیز خوردن شما بسیار کم خواهد شد. تمام حرکاتی که به طور طبیعی انجام می‌دهید را مانند راه رفتن، ایستادن، چرخیدن و… تمرین کنید. شبیه یک اجرای بزرگ تئاتر، با تمرین حسابی آماده شوید.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

قبل از پوشیدن کفش پاشنه بلند، تمرین کنید

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم: نوارچسب بزنید

اگر می‌خواهید که با کفش پاشنه بلند راحت‌تر راه بروید یا تمام شب را بدون درد برقصید، انگشت سوم و چهارم پاهای خودتان را با نوار چسب بهم بچسبانید. این کار به کم شدن فشار و درد روی قسمت سینه پاهای شما کمک زیادی می‌کند.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

چسباندن انگشتان پا برای راحت راه رفتن

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم: کیسه‌های یخ

آیا کفش‌های پاشنه بلند شما کمی تنگ هستند و شما احساس می‌کنید اگر سایز آنها بزرگ‌تر یا کمی گشادتر بود به خصوص در ناحیه پنجه پا، شما می‌توانستید راحت‌تر راه بروید؟ این مشکل هم چاره دارد. اگر یک کیسه پلاستیکی دارید، آن را از آب پر کنید و در قسمت پنجه‌های کفش فرو کنید و بگذارید که کفش‌های شما به مدت یک شب در فریزر بماند و یخ بزند. روش‌های دیگری هم برای گشاد کردن کفش‌های شما مانند سشوار و جوراب، سیب‌زمینی و… وجود دارند که می‌توانید امتحان کنید.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

استفاده از کیسه آب برای گشاد کردن کفش

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم: استفاده از کفی

کفی و کوسن‌هایی هستند که برای راحت راه رفتن شما با کفش‌های پاشنه بلند بسیار موثر می‌باشند. شما می‌توانید از آنها روی هر قسمتی از پای‌تان که فشار هست، استفاده کنید. کفی‌ها به طور متنوع در شکل و متریال‌های مختلفی تولید می‌شوند و قابل قرار گرفتن در داخل کفش‌های شما برای جلوگیری از تاول و زخم هستند. اگر کفش‌های شما کمی بزرگ هستند و پاشنه‌های بلند شما را کوچک نشان می‌دهند، می‌توانید از چند کفی مناسب استفاده کنید تا اندازه کفش کوچک‌تر شده و همچنین راحتی بیشتری را تجربه کنید.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

استفاده از کفی یا کوسن کفش برای راحت راه رفتن

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم: به پاهای خود استراحت دهید

زمانی که کفش‌های پاشنه بلند می‌پوشید و راه می‌روید، بهترین کار برای آرام شدن دردهای پای شما تا حد ممکن نشستن و استراحت دادن به پاها است. نکته دیگری که باید به آن دقت کنید این است که برای بهتر شدن درد پاها، کفش‌های خود را در نیاورید، چرا که با این کار پاهای شما متورم می‌شوند. درآوردن کفش‌ها و دوباره پوشیدن آنها درد پای شما را بیشتر می‌کند. اگر پاهای شما بسیار حساس هستند و معمولا در قسمت پشت پای شما زخم می‌شود و تاول می‌زند، رادیومدا به شما توصیه می‌کند که از دئودورانت استفاده کنید. قبل از پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند برای قرار، مهمانی یا جشن کمی دئودورانت به پشت پای خود بمالید.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

استراحت دادن به پاها

تصمیم دارید برای جشن یا مراسم پیش‌رو کفش پاشنه بلند با قیمت مناسب از کمدا بخرید؟

آیا می‌خواهید که به مهمانی یا قرار رمانتیک بروید و به دنبال یک جفت کفش شیک با قیمت مناسب می‌گردید؟آیا زمان زیادی برای گشت و گذار در کفش‌فروشی‌های اطراف ندارید؟بهترین راه خرید اینترنتی مطمئن است که علاوه بر هزینه در زمان شما هم صرفه‌جویی شود. اپلیکیشن کمدا مجموعه‌ا‌‌ی از کفش‌های زیبا، متنوع با تخفیف‌های مناسب را در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر مشتاقید که سری به کمدا بزنید، اینم لینک دانلود اپلیکیشن:

در ادامه چند نمونه از آیتم‌های زیبا با تخفیفهای ۵۰ تا ۷۰ درصدی موجود در کمدا را مشاهده می‌کنید:

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش پاشنه بلند از کمدا

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش پاشنه بلند از کمدا

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی مقرون به صرفه از کمدا

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی پاشنه بلند از کمدا

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی پاشنه بلند از کمدا

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی پاشنه بلند از کمدا

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی پاشنه بلند از کمدا

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی برند از کمدا

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی پاشنه بلند از کمدا

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی شیک از کمدا

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟ (13 تکنیک خرید و پوشیدن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی پاشنه بلند از کمدا

شما چه راه‌حلی برای مشکل چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم، پیشنهاد می‌کنید؟

شما برای راحت راه رفتن با کفش‌های پاشنه بلند چه کارهایی انجام می‌دهید؟نظرات خودتان را در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

چگونه با کفش پاشنه بلند راحت راه برویم؟

در این پست رادیومدا تکنیک‌هایی را هنگام خرید و راه رفتن با کفش پاشنه بلند معرفی کرده‌ایم. با ما همراه باشید.

بهترین زمان خرید کفش پاشنه بلند چه زمانی است؟

بهترین زمان برای خرید کفش زمانی است که روز رو به اتمام است و پاهای شما در اثر فعالیت روزانه متورم شده و در اندازه بزرگ خود است.

آیا کت واک کردن با کفش پاشنه بلند درست است؟

بله؛ زمانی که می‌خواهید با کفش‌های پاشنه بلند قدم بردارید، اینطور فرض کنید که یک خط نامرئی یا طنابی در روبروی شما وجود دارد که باید روی آن راه بروید.

چگونه فشار و درد راه رفتن با کفش پاشنه بلند را کم کنیم؟

انگشت سوم و چهارم پاهای خودتان را با نوار چسب بهم بچسبانید.

آیا تصمیم دارید کفش پاشنه بلند با قیمت مناسب از کمدا بخرید؟

بهترین راه خرید اینترنتی که علاوه بر هزینه در زمان شما هم صرفه‌جویی شود، اپلیکیشن کمدا است که مجموعه‌ا‌‌ی از کفش‌های زیبا، متنوع با تخفیف‌های مناسب دارد.منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا