سوالات لباس مجلسی

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)


چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم، این سوال را اغلب از خانم‌های زیادی شنیده‌ایم که با دردسر انتخاب نامناسب سایز دست و پنجه نرم می‌کنند. از آنجائی که ما عاشق کفش‌های پاشنه بلند هستیم و ممکن هست که به هنگام خرید کفش پاشنه بلند معیار راحتی کفش را فراموش کنیم. اما نگران نباشید اگر شما هم در حال حاضر با این مشکل روبرو هستید که چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم، خوشبختانه در این مقاله رادیومدا شما را با ترفندهای آسان و ارزان گشاد کردن کفش‌های پاشنه بلند آشنا می‌کند.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم: کیسههای آب

اولین راهی که ممکن هست افراد زیادی در شب قبل از رفتن به مراسم و پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند امتحان کنند، استفاده از کیسه‌های آب  برای مشکل چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم، می‌باشد.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

استفاده از کیسه آب برای گشاد کردن کفش پاشنه بلند

 

نکته‌ای که در این ترفند “چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟” وجود دارد، این است که کیسه‌های آب روی کفش‌های چرم و جیر بهتر جواب می‌دهند، به خصوص چرم فیک. منتها چرم فیک تمایل زیادی دارد که به  سایز اصلی خود بازگردد، به همین دلیل شاید نیاز شد که شما این کار را چند دفعه تکرار کنید.

اولین قدم این است که اگر در خانه کیسه‌های ساندویچی مناسب دارید، ۴/۱  حجم کیسه را از آب پر کنید و آنها را  در لنگه کفش‌های خود تا حد ممکن در ناحیه پنجه‌های پا فرو کنید. اگر به غیر از این ناحیه در فکر گشاد کردن قسمت دیگری از کفش‌های پاشنه بلند خود هستید، کافیست تنها کیسه‌های آب را طوری تنظیم کنید که  در نقطه دلخواه شما قرار گیرند.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

ترفند استفاده از کیسه آب برای گشاد کردن کفش مجلسی

برای راحتی بهتر هست که از کیسه‌های زیپ‌دار در دسترس استفاده کنید. اگر این کیسه‌ها را در خانه نداشتید، مشکلی نیست فقط از بسته بودن سر کیسه‌های آب اطمینان حاصل کنید. بعد از اینکه این کار را انجام دادید، کفش‌های پاشنه بلند خودتان را به مدت یک شب در فریزر قرار دهید تا کیسه‌های آب خنک شوند. اگر فکر می‌کنید که نیاز دارید بیشتر از این کفش‌های شما گشاد شوند، کفش‌ها را تا زمانی که آب درون کیسه‌ها کاملا یخ نبسته از فریزر خارج نکنید.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

استفاده از کیسه آب برای گشاد کردن کفش مجلسی

توضیح تصویری این روندها را  تا به اینجا در تصویر بالا می‌بینید. بعد از اینکه کیسه‌های آب تبدیل به کیسه‌های یخ شدند، کفش‌ها را از فریزر خارج کرده و به مدت ۲۰ تا ۲۵ دقیقه صبر کنید تا یخ‌ها کاملا ذوب شوند و در این مدت کیسه‌ها را از لنگه‌های کفش بیرون نیاورید. بعد اینکه زمان کافی گذشت، تمامی آب‌های ناشی از یخ‌های ذوب شده درون کفش را خشک کنید. سعی کنید کفش‌ها را بپوشید و راحتی سایز آنها را بعد از گشاد شدن بررسی کنید. اگر میزان گشادی کفش به سایز مناسب و راحت برای پاهای شما نرسید، مراحل بالا را دوباره تکرار کنید یا روش دیگری از روش‌های چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم، امتحان کنید.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم: خیس کردن

آیا تا به حال در جواب سوال برای چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم، درون کفش‌های پاشنه بلند خود را خیس کرده‌اید؟ آب در تغییر سایز کفش‌های شما موثر بوده و فرآیند گشاد شدن را سرعت می‌بخشد. به همین دلیل یک پارچه خیس بردارید و داخل کفش‌ها را با آن خیس کنید. همانطوری که کفش‌ها خیس می‌باشند برای مدت یک ساعت یا بیشتر آنها را بپوشید. یک راه دیگر به جز استفاده از دستمال، پوشیدن جوراب‌های خیس با کفش پاشنه بلند است.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

خیس کردن کفش پاشنه بلند

قرار دادن روزنامه خیس درون کفش هم یکی دیگر از ترفندهایی هست در برخورد با مشکل چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم، می‌تواند کمک‌کننده باشد. دقت کنید که کل فضای کفش را با روزنامه‌های خیس به گونه‌ای پر کنید که شکل اصلی کفش خراب نشود. بعد مثل ترفند پیشنهادی اول باید صبر کنید تا روزنامه‌ها و کفش‌ها خشک شوند تا آنها را بپوشید.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم: گرما و جوراب

ترفند بعدی برای سوال چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم، استفاده از جوراب‌های ضخیم است. ضخیم بودن جوراب نباید به قدری باشد که اصلا جایی برای پا کردن کفش توسط شما نگذارد.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم: گرما و جوراب

اگر فکر می‌کنید که نیاز به کشیدگی و باز شدن بیشتر کفش‌های پاشنه بلند خود دارید، رادیومدا پیشنهاد می‌کند که لایه‌های بیشتری از جوراب‌های ضخیم را پا کنید. بعد پوشیدن جوراب‌ها سعی کنید که کفش‌های خود را بپوشید. ممکن است در ابتدا این کار کمی دشوار به نظر آید اما شما باید تمام پاهای خودتان را وارد کفش‌های پاشنه بلند خود کنید. مراقب باشید که به انگشت‌های پای خود آسیب نزنید. اگر اصلا نمی‌توانید کفش را به پا کنید، بهتر هست که یک لایه جوراب را درآورده و دوباره تلاش کنید که پاهای‌تان را تماما وارد کفش کنید.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

استفاده از جوراب و گرما برای گشاد کردن کفش مجلسی

بعد از اینکه موفق شدید کفش‌ها را بپوشید، در این مرحله باید به سراغ سشوار بروید. همچنان که کفش‌ها را به پا دارید، سشوار را با حرارت متوسط و گرم دور تمام قسمت‌ها به خصوص نواحی تنگ کفش حرکت دهید. در مرحله گرما دادن، مراقب حساسیت‌هایی باشید که باید در نظر بگیرید تا کفش‌ها و پوست شما آسیب نبینند.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

استفاده از جوراب و گرما برای گشاد کردن کفش مجلسی

پس از اتمام زمان مورد نظر سشوار کشیدن بلافاصله کفش‌ها را از پا درنیاورید، بلکه باید تا زمانی که کفش‌ها خنک شوند، صبر کنید و در این مدت کمی انگشتان پای خودتان را تکان داده و قوس دهید. سپس کفش‌ها و جوراب‌های ضخیم را از پا جدا کنید و دوباره کفش‌ها را امتحان کنید.

اگر پاهای شما به راحتی درون کفش جا گرفت، کار شما تمام شده است. اگر کفش‌های شما هنوز بسیار تنگ هستند، مراحل فوق را قدم به قدم آنقدر تکرار کنید تا نتیجه رضایت‌بخشی بگیرید. این ترفند روی کفش‌های چرم به خوبی جوابگو می‌باشد. اگر می‌خواهید که کفش‌های پاشنه بلند شما کمی بیشتر گشاد شوند، می‌توانید کفش‌ها را با دست‌تان به عقب و جلو خم کنید و دوباره به مدت ۲ تا ۳ دقیقه  آنها را در حالیکه پوشیده‌اید، در معرض گرما قرار دهید.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم: پاکت‌های ژل سیلیکا

ممکن است که شما تا به حال با بسته یا پاکت‌های سیلیکا درون کفش بعد از خرید روبرو شده باشید و برای شما سوال باشد که دقیقا کاربرد این بسته حاوی دانه‌های کوچک سفید برای کفش چیست؟

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

استفاده از ژل سیلیکا برای گشاد کردن کفش مجلسی

پاکت‌های ژل سیلیکا رطوبت موجود در کفش شما را جذب کرده و مانع جمع شدن آنها می‌شوند. هرگز این پاکت‌ها را دور نیندازید، بلکه زمانی که کفش‌ها را نمی‌پوشید، آنها را درون کفش‌های‌تان قرار دهید.  بنابراین ژل سیلیکا برای حل دردسر چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم، کاملا مفید هستند. اگر هم که پاکت‌های سیلیکای کفش را گم کرده‌اید یا قبلا دور انداخته‌اید، مشکلی نیست می‌توانید از فروشگاه‌هایی که لوازم جانبی کفش می‌فروشند، دوباره پاکت سیلیکا بخرید.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم: سیب‌زمینی پوست کنده

این ترفند برای مشکل چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم، ممکن است به نظر شما کمی غیرمعمول و کثیف آید اما واقعا تاثیرگذار است و کار شما را سریع راه می‌اندازد. از دو سیب‌زمینی بزرگ استفاده کنید که کل فضای یک لنگه کفش شما را بپوشاند.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

استفاده از سیب‌زمینی و گشاد شدن کفش

خب حالا ممکن هست بپرسید چرا سیب‌زمینی پوست کنده؟ علت این است که رطوبت و آبی که روی سطح سیب‌زمینی پوست کنده هست، متریال درون کفش را نرم کرده و سبب می‌شود که گشاد شدن کفش راحت‌تر انجام شود. اگر قرار است که کفش‌ها را برای مهمانی یا قرار شب خود بپوشید و به دنبال حل مشکل چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم با کمک سیب‌زمینی‌ها هستید، خوب است بدانید که سیب‌زمینی‌ها باید به مدت ۸ ساعت درون کفش‌های شما بمانند تا نتیجه خوبی بگیرید. بنابراین از قبل برای این کار برنامه‌ریزی کنید و در آخر هم یادتان نرود که کفش‌ها را تمیز کنید.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم: پوشیدن مدام

این ترفند که در حقیقت رایج‌ترین است و بارها ممکن است شما در جواب سوال “چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟” از دیگر خانم‌ها شنیده باشید، این است که کفش‌ها را در طول روز مدام بپوشید تا جا باز کنند. هر چه بیشتر از کفش‌ها استفاده کنید، زودتر کشیده شده و برای شما راحت‌تر خواهند بود. اگر در راه رفتن با کفش‌های پاشنه بلند هنوز ناشی هستید و ممکن است پوشیدن کفش‌های تنگ و پاشنه بلند در بیرون خانه باعث ایجاد خطرات بیشتری برای شما شود. بهتر هست که آنها را در خانه به هنگام انجام کارهای روزمره خود نظیر تماشای تلویزیون بپوشید. در غیر اینصورت اگر مشکلی ندارید، می‌توانید آنها را برای رفتن به یک پیاده روی کوچک یا خرید روزانه خود به پا کنید.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

پوشیدن مداوم کفش برای گشاد کردن آن

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم: قالب کفش

نکته‌ای که باید بعد انجام ترفندهای چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم به آن دقت کنید، این است که کفش‌های پاشنه بلند شما بعد از تغییر سایز و گشاد شدن در صورت نپوشیدن پس از مدت زمانی ممکن است دوباره به سایز سابق برگشته و تنگ شوند. برای اینکه تمامی زحمات شما به باد نرود، چاره هوشمندانه این است که  وقتی کفش‌ها را نمی‌پوشید، آنها را پر کنید. برای این کار می‌توانید از دستمال، کاغذ، جوراب یا قالب‌های کفش استفاده کنید.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

استفاده از قالب کفش برای گشاد کردن آن

قالب‌های کفشی هستند که دارای پیچ‌های تنظیم شده می‌باشند و به عنوان ابزار گشاده کننده کفش به فروش می‌رسند. شما می‌توانید از آنها برای تغییر سایز کفش‌های پاشنه بلند خود استفاده کنید.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

استفاده از قالب کفش برای گشاد کردن آن

خرید کفش مجلسی متنوع و ارزان از اپلیکیشن کمدا

اگر تمامی ترفندهای بالا برای کفش‌های پاشنه بلند شما جوابگو نیستند و از طرفی کفش‌های شما کاملا نو یا در حد نو هستند که شما آنها را برای دور انداختن مناسب نمی‌دانید. بهترین راه فروش کفش‌ها پاشنه بلند تنگ و ناراحت می‌باشد تا با پولی که از فروختن آنها بدست آوردید، در فکر تامین بودجه برای خرید کفش‌های زیبا و راحت برای پاهای خود باشید. بهترین راه‌ برای فروش آیتم‌های نوی شما اپلیکیشن کمداست. این اپلیکیشن دخترانه کمد شما را به هزاران خانم شیک‌پوش مانند خودتان وصل کرده تا بتوانید هر چه سریع‌تر با قیمت منصفانه کفش‌های خودتان را بفروشید. اگر می‌خواهید با کمدا بیشتر آشنا شوید، لینک دانلود این اپلیکیشن:

اگر در فکر خرید کفش‌های پاشنه بلند جدید هستید، در این باره هم کمدا با داشتن آیتم‌های بی‌شماری به کمک شما آمده است. علاوه بر تخفیف‌های ۵۰ تا ۷۰ درصدی در این نوع خرید اینترنتی تمام جزئیات لازم برای خرید یک جفت کفش پاشنه بلند در اختیار شما قرار می‌گیرد نظیر سایز، رنگ، برند، جنس و… در ادامه چند نمونه از کفش‌های پاشنه بلند موجود در اپلیکیشن کمدا را مشاهده می‌کنید:

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی از اپلیکیشن کمدا

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی از اپلیکیشن کمدا

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی از اپلیکیشن کمدا

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی از اپلیکیشن کمدا

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی از اپلیکیشن کمدا

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی از اپلیکیشن کمدا

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی از اپلیکیشن کمدا

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی از اپلیکیشن کمدا

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی از اپلیکیشن کمدا

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی از اپلیکیشن کمدا

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ (ترفندهای گشاد کردن کفش پاشنه بلند)

خرید کفش مجلسی از اپلیکیشن کمدا

شما چه ترفندی را برای مشکل ” چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟ ” پیشنهاد می‌کنید؟

تا به حال چه کارهایی برای گشاد شدن کفش‌های‌تان انجام داده‌اید؟ کدام یک از ترفند‌های پیشنهادی بالا را قبلا امتحان کرده‌اید؟آیا نتیجه رضایت‌بخشی گرفتید؟  نظرات خودتان را در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

چگونه کفش پاشنه بلند را گشاد کنیم؟

با استفاده از تکنیک‌هایی مانند کیسه آب گرم، جوراب و گرم کردن، پاکت ژل سیلیکا و… که در این پست رادیومدا معرفی شده است.

برای چه جنس کفش‌هایی کیسه آب بیشتر جواب می‌دهد؟

کیسه‌های آب روی کفش‌های چرم و جیر بهتر جواب می‌دهند، به خصوص چرم فیک.

چگونه با استفاده از سیب‌زمینی کفش را گشاد کنیم؟

سیب‌زمینی‌های پوست کنده، باید به مدت ۸ ساعت درون کفش‌های شما بمانند تا نتیجه خوبی بگیرید

از کجا کفش پاشنه بلند با قیمت مناسب بخرم؟

کمدا با داشتن آیتم‌های بی‌شماری به کمک شما آمده است. علاوه بر تخفیف‌های ۵۰ تا ۷۰% ، تمام جزئیات لازم برای خرید یک جفت کفش پاشنه بلند در اختیار شما قرار می‌گیرد.منبع مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا