🗑️ تعبیر خواب زباله و آشغال از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب زباله و آشغال&#۱۲۸۴۶۵;&#۶۵۰۳۹; زباله یکی از پدیده هایی است که در اثر وجود انسان و فعالیت های او ایجاد می شود. روزانه هر یک ما به نو به خود مقداری زباله از خود به جای می گذاریم. اما اکنون بپردازیم که این زباله ها در خواب نشانه چه چیزی می باشند!معبران در این… ادامه خواندن 🗑️ تعبیر خواب زباله و آشغال از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف